iPad mock

Όροι Χρήσης

Οι κάτωθι όροι ρυθμίζουν το πρόγραμμα ανταμοιβής που συνδέεται με την χρήση της κάρτας μέλους «JOIN BONUS CLUB CARD» στο δίκτυο των καταστημάτων που φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα του δικτύου JOIN CLUB. Το πρόγραμμα ανταμοιβής JOIN CLUB είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου τα μέλη εξασφαλίζουν προνομιακούς όρους αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα. Η υποβολή αίτησης ένταξης στο  «JOIN BONUS CLUB» σημαίνει ότι ο/η αιτών/ -ούσα έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων και αποδέχεται ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του/-ης ως μέλος του εν λόγω προγράμματος.

 

1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ JOIN BONUS CLUB:

1.1. Μέλος δικαιούται να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών, λαμβάνοντας την σχετική κάρτα και συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας www.joinclub.gr σε οποιοδήποτε κατάστημα JOIN CLUB. Η κάρτα μέλους ενεργοποιείται εντός του καταστήματος αφού δοθούν από το μέλος τα κάτωθι στοιχεία:

Αριθμός Κάρτας -> Ε-Mail -> Ονομα -> Επίθετο -> Πόλη -> Περιοχή -> Τ.Κ.

1.2. Σε περίπτωση μη ενεργοποίησης της κάρτας μέλους ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία δεν είναι δυνατή η καταχώρηση πόντων σε αυτήν με την αγορά προϊόντων.

 

2. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ:

2.1. Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εταιρείας JOIN CLUB και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέψει σε αυτήν σε πρώτη ζήτηση.

2.2. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική. Χρήση της κάρτας γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το δικαιούχο κάτοχο αυτής με επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου στοιχείου αποδεικτικού της ταυτότητάς του. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της κάρτας.

2.3. Η κάρτα μέλους JOIN BONUS CLUB δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και ο κάτοχός της δεν μπορεί να κάνει συναλλαγές με την κάρτα αυτή, παρά μόνο δικαιούται να απολαμβάνει προνόμια, όπως θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα από την εταιρεία «JOIN CLUB». Σε καμία περίπτωση τα παρεχόμενα από την κάρτα προνόμια δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι οιουδήποτε χρηματικού ποσού.

2.4. Μοναδική υποχρέωση του μέλους προκειμένου να απολαμβάνει τα προνόμια του προγράμματος είναι η επίδειξη ή η καταχώριση των στοιχείων της προσωπικής του κάρτας μέλους κατά την αγορά προϊόντων από τα καταστήματα του δικτύου διανομής.

2.5. Η κάρτα παρέχει στον κάτοχό της προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ. Η JOIN CLUB διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το χρονικό διάστημα ισχύος του προγράμματος κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

2.6. Τα μέλη του JOIN CLUB αποκτούν διάφορα προνόμια (συλλογή πόντων που αντιστοιχούν σε δωρεάν προϊόντα, εκπτώσεις, ειδικές προσφορές κλπ), τα οποία η JOIN CLUB δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση της να τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προσθέτοντας νέα ή καταργώντας υφιστάμενα. Τα μέλη θα ενημερώνονται για τα προνόμια και τις παροχές που ισχύουν κατά περιόδους μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας, μέσω των καταστημάτων του δικτύου διανομής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προνομίων, μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή και sms.

2.7. Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή ενεργοποίησης της κάρτας μέλους και δεν συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας από το κατάστημα του δικτύου διανομής της JOIN CLUB.

2.8. Η JOIN CLUB δικαιούται να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε όρο χρήσης της κάρτας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υπολογισμού των πόντων, του ύψους επιβράβευσης αγορών, των ειδικότερων καταστημάτων στα οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα προνομίων και την εκάστοτε πολιτική τους, καθώς και να παύσει ολικώς ή μερικώς το πρόγραμμα προνομίων. Η εταιρεία θα δύναται να ανακοινώνει οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή παύση με κάθε πρόσφορο μέσο στο καταναλωτικό κοινό, όπως για παράδειγμα μέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της ή στα καταστήματα του δικτύου διανομής της.

2.9. Στην περίπτωση που η JOIN CLUB τροποποιήσει μονομερώς τους όρους χρήσης της κάρτας ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, το μέλος ουδεμία αξίωση έχει ή διατηρεί κατά της εταιρείας καθώς το πρόγραμμα αποτελεί οικειοθελή παροχή της εταιρείας και παρέχεται από ελευθεριότητά της άλλως το μέλος ρητώς παραιτείται με την αποδοχή των παρόντων όρων από οιαδήποτε τέτοια αξίωσή του σε βάρος της εταιρείας.

2.10. Η JOIN CLUB διατηρεί οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της το δικαίωμα διαγραφής μέλους ή/και διαγραφής ή ακύρωσης των προνομίων του, εφόσον το μέλος αυτό παραβιάζει τους όρους χρήσης της κάρτας ή κάνει κακή χρήση αυτής.

2.11.Ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται να δηλώσει σε οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου διανομής της JOIN CLUB τυχόν απώλεια ή κλοπή της κάρτας του ώστε αυτή να απενεργοποιηθεί και να αντικατασταθεί με νέα.

2.12. Ο κάτοχος της κάρτας υποχρεούται να δηλώσει στην JOINCLUB οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση στα στοιχεία επικοινωνίας του (π.χ. αλλαγή διεύθυνσης διανομής, τηλεφώνου, ηλεκτρονικής διεύθυνσης κλπ). Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια αλληλογραφίας ή σχετικών με το πρόγραμμα ειδοποιήσεων εφόσον το μέλος δεν έχει τηρήσει την ως άνω υποχρέωσή του.

2.13. Η κάρτα μέλους και το πρόγραμμα προνομίων ισχύουν για την Ελλάδα και την Κύπρο. Οιαδήποτε διαφορά προκύψει ερμηνεύεται με βάση τον ελληνικό νόμο, αρμόδια δε Δικαστήρια για την επίλυση της είναι τα καθ’ υλην αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

 

3. ΣΥΛΛΟΓΗ – ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΝΤΩΝ:

3.1. Για κάθε ένα ευρώ (1€) αγορών του μέλους που πραγματοποιούνται σε καταστήματα JOINCLUB το μέλος θα κερδίζει δέκα (10) πόντους. Στις ως άνω αγορές περιλαμβάνεται η αναγραφόμενη τιμή πώλησης του προϊόντος πλέον Φ.Π.Α.

 3.2. Ο κάτοχος μπορεί να ενημερωθεί για τους πόντους που διαθέτει στην κάρτα του από τα ταμεία των καταστημάτων του δικτύου διανομής JOINCLUB, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα προνομίων ή/και στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας.

3.3. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από το μέλος φυσικό πρόσωπο και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή άλλου αποδεικτικού της ταυτότητάς του, στα καταστήματα του δικτύου διανομής JOIN CLUB.

3.4. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί η συναλλαγή που πραγματοποίησε ο πελάτης, αφαιρούνται αυτόματα και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή.

3.5. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το μέλος επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει και εκδοθεί σχετικό παραστατικό επιστροφής, αυτόματα θα αφαιρούνται και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή.

3.6. Προϊόντα τα οποία αγοράζονται αποκλειστικά μέσω του προγράμματος εξαργύρωσης πόντων, δεν δύναται να επιστραφούν ή να αλλαχτούν παρά μόνο με ίδιο προϊόν και απαιτείται να συνοδεύονται από το παραστατικό της αγοράς που αναφέρει και την εξαργύρωση των προϊόντων της υπάρχουσας συναλλαγής.

3.7. Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν δεν είναι δυνατή η ακύρωση της εξαργύρωσης και η επιστροφή των πόντων στην κάρτα.

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

4.1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του μέλους του JOIN BONUS CLUB στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου για την Προστασία του Ατόμου από την Διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

4.2. Η JOIN CLUB μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία που ενδεχομένως της έχει γνωστοποιήσει το μέλος με σκοπό την διαχείριση των προϊόντων και υπηρεσιών της, την διαχείριση του πελατολογίου της και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της και για ενημερωτικούς σκοπούς. Τα στοιχεία αυτά δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

4.3. Κάθε μέλος του JOIN BONUS CLUB μπορεί να απευθυνθεί εγγράφως στην JOIN CLUB και να ασκήσει τα δικαιώματά του ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων του, να προβάλλει αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/2997, να ανακαλέσει την συναίνεσή του για την χρήση των προσωπικών του δεδομένων ή να ζητήσει τη διαγραφή αυτών. Επίσης κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αιτηθεί εγγράφως στην JOIN CLUB να μην λαμβάνει ενημέρωση μέσω προωθητικών μηνυμάτων, ταχυδρομείου, email ή sms.

 

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ:

Η JOIN CLUB δύναται να αναθεωρεί και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για τον λόγο αυτό τα μέλη οφείλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα να διαβάζουν τους αναρτημένους στην ιστοσελίδα www.joinclub.gr  Όρους Χρήσης Κάρτας JOIN BONUS CLUB προκειμένου να διαπιστώνουν ενδεχόμενες αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτούς. Η εξακολούθηση της χρήσης της κάρτας και του προγράμματος προνομίων της από το μέλος, ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές, θεωρείται ως ανεπιφύλακτη εκ μέρους του αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης.